Reglement

1. Naam van de vereniging: ”De Dweilvissers”

2. Opgericht:
Vrijdag 28 december 1979 in café De Sportvisser te Yerseke.

3. Doelstelling:
Het organiseren van vistochten met als doel het vangen van vis en het creëren van onderlinge gezelligheid.

4. Leden:
Leden zijn zij die tot de vereniging zijn toegelaten en die de statuten en het reglement van de vereniging hebben onderschreven.

5. Bestuur:
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vier personen. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als dit door een of meer leden van het bestuur nodig wordt geacht.

6. Ledenaantal:
Uitgaande van een maximum van 40 leden wordt ernaar gestreefd het ledenaantal op tenminste 30 te handhaven. Het bestuur neemt de verplichting op zich om indien nodig leden te werven en verwacht dat ook van alle andere leden.

7. Contributie:
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van enig jaar. Personen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden van de vereniging, betalen een contributie naar rato. Voor leden die in de loop van het verenigingsjaar hun lidmaatschap beëindigen om welke reden dan ook, geldt hetgeen bepaald is in artikel 7, lid 2 van de Statuten. De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgesteld en dient halfjaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan op een speciaal daarvoor geopende rekening t.n.v. de penningmeester.

8. Vistochten:
Er wordt naar gestreefd om tenminste vijf keer per jaar een vistocht op de Noordzee of de Schelde te organiseren.

9. Ritten naar de boten:
De ritten naar de afvaartplaatsen zullen zo efficiënt mogelijk plaatsvinden met dien verstande dat van zo weinig mogelijk auto’s gebruik wordt gemaakt.

10. (Wissel)trofee:
De vereniging stelt een wisseltrofee (genaamd de Raymond Grosfeld Wisseltrofee) ter beschikking welke per vistocht wordt toegekend aan de Dweilvisser die de langste vis heeft gevangen. Aan het eind van het visseizoen wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering een trofee uitgereikt aan die Dweilvisser aan wie in het afgelopen seizoen de meeste keren de Raymond Grosfeld Wisseltrofee is uitgereikt. Bij gelijk aantal uitreikingen van deze wisseltrofee is de som van de totale lengte van de gemeten vis van de betrokken Dweilvisser bepalend. Deze trofee mag door de winnaar (de Kanjerkoning) worden behouden.

11. Vissen, Verteer en Vismateriaal:
Zowel voor de leden als voor de introducés is het niet toegestaan om met meer dan één (1) hengel tegelijkertijd te vissen. Indien tijdelijk met het vissen wordt gestopt, dienen de lijnen te worden binnengehaald. De kosten van vismateriaal en verteer zijn voor rekening van de individuele deelnemer aan vistochten.

12. Introducés:
Introducés zijn welkom, doch dienen een door het bestuur vast te stellen bijdrage aan boothuur en aas, alsmede alle individueel te maken andere kosten te betalen. Introducés hebben geen lidmaatschapsrechten, moeten zich wel conform de statuten en het reglement gedragen. Leden, die introducés hebben geïnviteerd, zijn wel verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

13. Warteltaal:
De vereniging streeft ernaar om vier keer per jaar het verenigingsblad “Warteltaal” te laten verschijnen. Voor de instandhouding van Warteltaal worden redactionele bijdragen van de leden op prijs gesteld.

14. Sponsors:
Sponsors zijn zij die de vereniging financieel steunen middels een advertentie in Warteltaal of anderszins.

15. Loterij:
De vereniging organiseert zo mogelijk tijdens vistochten en de Algemene Ledenvergadering een loterij met als doel de lasten van de vereniging te verlichten. De vereniging doet een beroep op de leden om prijzen om niet ter beschikking te stellen.

16. Meenemen van kinderen:
Leden en introducés die kinderen willen meenemen, dienen het volgende in acht te nemen. In het kader van het onderhavig Reglement worden kinderen gedefinieerd als personen beneden de leeftijd van 16 jaar. Tijdens vistochten op de Noordzee mogen geen kinderen worden meegenomen. Tijdens vistochten op de Oosterschelde of Westerschelde mogen kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar worden meegenomen, met dien verstande dat, indien zij gaan vissen, zij de vastgestelde aasprijs betalen. Begeleiders van kinderen wordt sterk aangeraden de onder hun verantwoording vallende kinderen een zwemvest te laten dragen. Te allen tijde geldt dat leden en introducés die kinderen meenemen, dit voor eigen verantwoording doen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, zo nodig, aanwijzingen te geven.

17. Algemene Ledenvergadering:
Tenminste één keer per jaar houdt de vereniging een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt de penningmeester financiële verantwoording af, doet de secretaris verslag van de gang van zaken in de vereniging en worden eventuele nieuwe bestuursleden gekozen. Ruimschoots op tijd worden de leden van het tijdstip van de Algemene Ledenvergadering op de hoogte gesteld. Tot de algemene ledenvergadering hebben ook introducés toegang, maar zij hebben geen stemrecht.

Aldus gewijzigd en vastgesteld op 10 oktober 2009